Neočekávaná radost - Unexpected joy - Нечаянная Радость

22.12.2015

Dne 22. prosince 2015 Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, sloužil Svatou Liturgii v monastýru Sv. Václava a Ludmily v Loděnici u příležitosti svátku Ikony "Neočekávaná radost". Spolu s metropolitním správcem sloužili Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí a Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský - vikární biskup Olomoucko-brněnské eparchie.

Ikona Přesvaté Bohorodice zvaná "Neočekávaná Radost" vznikla pod vlivem vyprávění o zázračném vidění hříšníka, popsaném sv. Dimitrijem Rostovským v jeho díle "Rouno orosené". Příběh, zapsaný svatým biskupem, vypráví, že jistý člověk měl ve zvyku se den co den modlit před ikonou Bohorodice a poté jít vykonat jím naplánovanou zlou věc. Jednoho dne však uviděl na ikoně pohyb a Přesvatou Bohorodici s Jejím Synem. A vidí, že rány dítěte se otevřely - na rukou, nohou i boku. A teče z nich krev jako kdysi na kříži. Naplněn strachem zeptal se Přesvaté Bohorodice na rány, Ona odpověděla, že hříšníci svými skutky znovu a znovu ukřižovávají Jejího Syna a rmoutí Ji svými skutky. Hříšník vytrvale prosil Bohorodici, aby se nad ním smilovala a pomodlila se za něj Svému Synovi. Přesvatá Bohorodice souhlasila, avšak Syn dvakrát její prosby odmítl.

Matka pak posadila Syna a chtěla padnout k Jeho nohám, ale On zakřičel "Co to děláš, Matko?!". Přesvatá Bohorodice odpověděla "Budu ležet u Tvých nohou spolu s tímto hříšníkem, dokud mu neodpustíš jeho hříchy." Syn na to odpověděl "Zákon velí, aby Syn ctil svou Matku, pravda si však žádá, aby Zákonodárce i Sám dbal zákona." Jsem Tvým Synem, jsi Mou Matkou, musím Tě ctít a naslouchat Tvým modlitbám. Nechť bude, jak žádáš - kvůli Tobě jsou mu odpuštěny jeho hříchy. Na znamení odpuštění ať políbí Mé rány. 

Po políbení se hříšník vzpamatoval a vidění zmizelo. Svatý Dimitrij Rostovský píše, že hříšník poté svůj život napravil. Odpuštění hříchů se pro něj stalo "neočekávanou radostí", což dalo i název ikoně.

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon ve svém proslovu dojatě zdůraznil požehnanou jednotu naší autokefální Církve, která bude zcela naplněna díky sněmu kněží a laiků, jenž zvolí nového metropolitu, po třech letech od rezignace posledního metropolity - Jeho Blaženosti Kryštofa. Jeho Vysokopřeosvícenost Michal vyjádřil Přesvaté Bohorodici svůj hluboký vděk za obnovenou jednotu v lásce a modlitbách. Oba vladykové zmínili symbolický význam, že se tomu tak stalo o svátku ikony Přesvaté Bohorodice "Neočekávaná radost".


(K článku připravujeme kompletní fotogalerii)

                                 

           


--------ENG---------

On 22nd December 2015, His Eminence Metropolitan Simeon of Olomouc and Brno, Locum Tenens of The Orthodox Church in the Czech Lands and Slovakia, celebrated Divine Liturgy at the Monastery of Saint Wenceslaus and Ludmila in Loděnice (Prague eparchy, close to the City of Prague).

With Locum Tenens were concelebrating H.E. Metropolitan Michael of Prague and H.E. Isaiah of Šumperk, auxiliary bishop of Olomouc and Brno eparchy.

His Eminence Simeon in his speech emotionally accented the blessed unity of our autocephalous Church, which shall be fulfilled completely through an Assembly of all clergymen and laymen that will elect a new primate of our autocephalous Church, 3 years after the resignation of the last primate His Beatitude Christophor. H.E. Michael expressed his deep gratitude to the Most Holy Theotokos for the restored unity in love and prayers. Both Metropolitans mentioned a symbolic dimension that this happened on the feast of the icon of the Most Holy Theotokos "Unexpected joy".


--------RUS---------


22 декабря 2015 Его Высокопреосвященство Симеон, Архиепископ Оломоуцко-Брненский, Местоблюститель Митрополичьего престола Православной церкви Чешских земель и Словакии, служил Божественную Литургию в Монастыре свв. Вячеслава и Людмилы в Лоденице (Пражская епархия). 

Вместе с Местоблюстителем Митрополичьего престола служили Его Высокопреосвященство Михаил, Архиепископ Пражский и Чешских земель и Его Преосвященство Исаия, епископ Шумперкский, викарий Оломоуцко-Брненской епархии.

Его Высокопреосвященство Симеон трогательно подчеркнул благословенное единство нашей автокефальной Церкви, которое будет восполнено совершенным образом благодаря Собору клириков и мирян, который выберет нового предстоятеля нашей автокефальной Церкви, спустя три года после отречения последнего первоиерарха - Его Блаженства Христофора. Его Высокопреосвященство Михаил выразил свою глубокую благодарность Пресвятой Богородице за восстановленное единство в любви и молитвах. Оба архиепископа обратили внимание на символический смысл того, что это произошло в день праздника в честь иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость".


Další noviny
© 1999-2017 PRAŽSKÁ EPARCHIE
 oficiální stránky pražské eparchie
  Šárecká 1065/36 Praha 6 - Dejvice
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 315 015
realizace: doublev design studio