Vladyka Rastislav a celý Posvátný Synod sloužili v Brně - 90. let vladyky Simeona

14.02.2016

V neděli 14. 2. 2016 v přeplněném katedrálním chrámu sv. Václava v Brně sloužil Božskou liturgii Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska. Na tento den byla naplánována i oslava životního jubilea arcibiskupa olomoucko-brněnského vladyky Simeona, jenž se tento týden v pátek dožil požehnaných devadesáti let.


S vladykoou metropolitou v jednotě spolusloužili všichni členové Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, tj. arcibiskup olomoucko-brněnský Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup pražský a českých zemí Vysokopřeosvícený vladyka Michal, arcibiskup michalovsko-košický Vysokopřeosvícený vladyka Juraj a biskup šumperský – vikární biskup vladyky Simeona Přeosvícený vladyka Izaiáš. Spolu s místními vladyky se modlil i vyslanec Matky Církve – Ekumenického patriarchátu, zkušený athoský mnich a nyní vikární biskup ve Francii Přeosvícený vladyka Irinej. Vedle arcipastýřů sloužilo mnoho presbyterů, jmenovitě duchovní správce brněnského chrámu sv. Václava mitr. prot. Jozef Fejsak, dále mitr. prot. Ondřej Stehlík, mitr. prot. Jan Baudiš a další místní duchovní, ale také hosté ze Slovenské části naší církve – mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Milan Gerka a další. Z hostů také spolusloužil prot. Andrej Danciu, který poté vyřídil gratulace rumunského patriarchy Daniela.


Po božské liturgii, na které byly přítomny stovky lidí, přečetl svůj gratulační list vladyka metropolita Rastislav, ústředním tématem jeho proslovu byla důležitost lásky v Církvi a vyzdvihnutí celoživotního pastýřského díla vl. Simeona. Následně Jeho Přeosvícenost Irinej četl list Ekumenického patriarchy Jeho Všesvatosti Bartoloměje, který vedle blahopřání zdůraznil fakt, že vladyka Simeon vždy zůstával věrný pravdě, posvátným kánonům a Matce Církvi. Následně přečetl svůj gratulační list Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, který zdůraznil vladykovu věrnost pravdě a svaté kanonické tradici Pravoslavné Církve, kterou v naší zemi obnovil sv. vladyka Gorazd. V chrámu byly také čteny další gratulace, mj. i arcibiskupa varšavského a celého Polska Sávy. V Chrámu byl též Mons. Jan Graubner, český římskokatolický biskup, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, který tlumočil vladykovi Simeonovi gratulace jménem celé Římskokatolické církve.


Následně bylo úsilím brněnské farnosti, dlouhé roky opečovávané o. Jozefem, připravené důstojné pohoštění pro všechny vzácné hosty, kteří pak celé odpoledne postupně blahopřáli vladykovi Simeonovi k jeho jubileu.


K tomuto článku připravujeme zveřejnění textů hlavních gratulací vl. Rastislava, vl. Irinee a vl. Michala - Zveřejněno viz níže. 


Kompletní fotogalerie zde Poslání a blahopřání Jeho Všesvatosti 

Ekumenického patriarchy Bartoloměje při příležitosti 

90. narozenin Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona,

arcibiskupa olomoucko-brněnského


originál překladu Michala Dvořáčka 
zde, originál v řečtině a angličtině zde (GR, ENG)


Vaše Vysokopřeosvícenosti a milovaný bratře a spoluslužebníče v Duchu Svatém, vladyko Simeone, arcibiskupe olomoucko-brněnský, pokoj Vám a milost od Boha!


Při vzpomínce na stále aktuální a Bohem inspirovaná slova svatého otce Jana Zlatoústého, arcibiskupa konstantinopolského, který praví, že: „vskutku pravý svátek je tam, kde se děje spása lidských duší, kde je pokoj a svornost“ (Výklad 1. Listu k Efezským, P.G. 53,21), se radujeme a ze všeho nejdříve Vám blahopřejeme k tomu, že z podnětu Ekumenického patriarchátu byla skrze shovívavost (κατ΄οικονομίαν) obnovena jednota v rámci Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jež byla před tím narušena spolupůsobením zlého. Ba co víc, radujeme se spolu s Vámi a blahopřejeme Vám, že v atmosféře této radosti a ve světle obnovené jednomyslnosti oslavujete nyní, Vaše Vysokopřeosvícenosti, 90. výročí svého narození, kdy je vzdáván všeobecný hold Vaší dlouholeté a plodné pastýřské službě na poli církevním, k čemuž dochází „v pokoji a svornosti“ všech pravoslavných křesťanů v českých zemích a na Slovensku. To je vskutku „pravý svátek“, jenž vyznamenává Váš přínos, jakož i věrnost a oddanost Vaší lásky, kterou jste projevil vůči našemu posvátnému Ekumenickému stolci, který prostřednictvím z něj vyslaných svatých a apoštolům rovných Cyrila a Metoděje přinesl světlo pravoslavné víry a teologie oběma Vašim zemím, jak české, tak slovenské.


Archijerejská služba, jak je známo, představuje zcela zvláštní syntézu života nebeského a pozemského. Archijerej a současně vykonavatel všech svatých tajin, jsa oblečen do těla a přebývaje ve světě, musí zachovávat neustálou duchovní a asketickou připravenost, mimo jiné proto, „že se potýká s tělem a krví“, aby se mohl aktivně účastnit nadpozemské a nadpřirozené (Boží) milosti a nestal se naopak pouhým mechanickým „vykonavatelem“ této Boží milosti, nýbrž aby se stal skutečným „Kristovým služebníkem a správcem Božích tajemství“ (srov. 1Kor 4,1).


Lidská slabost, vyskytující se v případě nebeské služby každého achijereje jako v nějaké „hliněné nádobě“, jež může být přitom snadno, ráz naráz rozbita, se setkává s Boží milostí, jež obnovuje a posvěcuje vše lidské. Bdělé vědomí, které je pro člověka životně důležité (sv. Ondřej Krétský), zažehnává nebezpečí každého pozemského a marnivého výskytu této protichůdné reality a činí její destruktivní přítomnost smyslově vnímatelnou, což se děje všemohoucím Božím působením v životě a službě každého archijereje.


Hovoříme o něčem, co se stalo a co bylo potvrzeno skrze Vaše církevní svědectví, Vaše Vysokopřeosvícenosti, protože jste vždy bránil právo a kanonický řád Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s pocitem loajálnosti vůči Vaší Církvi, jakož i vůči její Matce - Církvi Konstantinopolské -, jež o ni pečuje. Tento Váš přínos a oddanost vedly nakonec k nedávno zavládnuvšímu míru a svornosti mezi místním vyvoleným pravoslavným lidem a k „pravému svátku“, stvrzeném jednotou a společnou službou spolu s Jeho Blažeností Rostislavem, primasem (Pravoslavné) Církve českých zemí a Slovenska, a s dalšími jejími hierarchy, k níž dochází při příležitosti Vašeho životního jubilea. Osobně Vám tímto jménem Ekumenického patriarchátu a jím vyslaného zástupce, Přeosvíceného biskupa rigijského Ireneje, blahopřejeme.


Přejeme Vám jménem Ekumenického patriarchy a Matky Církve, abyste mohl, Vaše Vysokopřeosvícenosti, ve Vaší stávající archijerejské službě sloužit ve zdraví a v Bohem požehnaném blahobytu i nadále, a byl tak přínosem svému pravoslavnému lidu v olomoucko-brněnské eparchii, aby byl skrze Vaše činy, zápasy a dlouholeté zkušenosti oslaven Pán Vševládce. Nechť je Jeho milost a nesmírné milosrdenství s Vámi, Vaše Vysokopřeosvícenosti, po všechny dny Vašeho života a po dobu Vaší archijerejské služby.


10. února 2016Gratulace arcibiskupa pražského a českých zemí u příležitosti 90. narozenin vladyky Simeona

čteno v chrámu dne 14. 2. 2016 po slavnostní Liturgii

(Originál zde)


Vaše Blaženosti, vaše Vysokopřeosvícenosti a Přeosvícenosti, otcové, bratři a sestry,Drahý vladyko Simeone,


je pro mě radostí a ctí, že tu dnes s Vámi mohu být v tomto svatém chrámu. Slavíme dnes Vaše jubileum, slavíme jej v jednotě a lásce. Dnes jsme všichni z jednoho kalichu přijímali Skutečné Tělo a Krev našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.


Co může být pro pravoslavného člověka větší radostí?


Vladyko, známe se velmi mnoho let, jezdíval jsem za Vámi ještě v době Vaší pastorace v Mariánských Lázních, kde jsme spolu nejednou sloužili, vy jste mi oplácel návštěvy v Drážďanech, kde jsem sloužil. Setkání s Vámi pro mě vždy bylo a vždy bude velikou radostí. Dnes tu stojíme jakožto dva biskupové, kterým byla Pánem Bohem a Božím lidem svěřena česká část naší autokefální Církve. (A byl jste to právě Vy, drahý vladyko, který mě na pražskou katedru doporučil a mé kandidatuře arcipastýřsky požehnal. )


Celý svůj život, vladyko, oddaně sloužíte Pánu Bohu. Svým duchem i rozumem. Celý život opečováváte drahocenné lidské duše a vedete je ke spáse. Celý život sloužíte našemu Pánu nejen svými slovy, ale i svými skutky. Neboť Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.“ (List Jakubův 2, 26)píše svatý apoštol Jakub ve svém listu. Vy jste, vladyko,  skutečným pastýřem a pro nás všechny příkladem živé víry. Víry, která se dle slov apoštolových ukazuje na skutcích.


Jste pastýřem, jenž vždy jde ostatním příkladem a je ztělesněním Spasitelových slov o dobrém pastýři, který za svěřené ovce rád položí svůj život. Jste pastýřem, který bez bázně vždy stál a stojí za pravdou. Dříve jako farář v Mariánských Lázních, později jako biskup. Stojíte za pravdou, protože nezapomínáte na to, že bez Pravdy není pravoslavného křesťana, neboť Kristus říká „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14, 6).


Svým životem, drahý vladyko, životem v úctě a lásce k Pravdě, jednotě a Svaté Pravoslavné Tradici,  naplňujete to, za co položil život svatý vladyka Gorazd, náš nebeský patron a obnovitel Pravoslavné církve v naší zemi. Svatý vladyka Gorazd vždy stál za Pravdou a Vy ho svými slovy a činy následujete. Axios!


Jsem šťastný, že tu dnes stojím a že jsme spolu sloužili – ve, Vám již mnoho let svěřené moravské eparchii, v níž se před více než 1000 lety rozzářilo světlo Svatého Pravoslaví a postupně osvítilo celý slovanský svět. Světlo, které k nám přinesli svatí bratři Cyril a Metoděj, vyslaní Konstantinopolským patriarchátem, patriarchou Fótiem.


Drahý vladyko, kéž Vám náš Pán a Bůh náš Ježíš Kristu požehná na mnohá a blahá léta!  A nám všem kéž požehná Vašimi svatými arcipastýřskými modlitbami.  


Další noviny
© 1999-2017 PRAŽSKÁ EPARCHIE
 oficiální stránky pražské eparchie
  Šárecká 1065/36 Praha 6 - Dejvice
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 315 015
realizace: doublev design studio