Poselství Posvátného Synodu

21.12.2016

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU

PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

NAROZENÍ KRISTA 2016/17


Drazí duchovní otcové i veškerý vyvolený a milovaný Boží lide:


Kristus se rodí!


        Nastal veliký a radostný den svátku Kristova Narození. Připravovali jsme se na něj v průběhu čtyřiceti dní půstu před Narozením Krista, očišťující svoji duši pokáním, modlitbou a dobročinností. A hle, stojíce nyní na sváteční bohoslužbě v chrámu, po roce je opět před námi tato veliká a radostná událost – Narození našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista z přesvaté Bohorodičky a Panny Marie dle těla.

        Když nastal čas, aby se na zemi zjevil přislíbený Spasitel, narodil se v noci v městě Betlémě, v jeskyni, která sloužila jako chlév pro dobytek. Anděl Páně o tom zvěstoval pastýřům, kteří tu noc nedaleko od jeskyně strážili na poli svá stáda. Společně s Božím poslem se zjevilo i množství dalších andělů, kteří radostně zpívali: „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem, dobrá vůle!“ (Lk 2,14). Pastýři spěchali k jeskyni a jako první z lidí se poklonili novonarozenému Dítěti – Kristu.

        Více jak dva tisíce let uplynulo od oné požehnané noci, ve které anděl zvěstoval pastýřům „velkou radost, která bude pro všechen lid“ (Lk 2,10). V průběhu téměř dvou desítek století si Pravoslavná církev každý rok opět a opět připomíná události této slavné betlémské noci, opět a opět hovoří o tom, že je to vskutku důvod k velké radosti.

Mír, smíření s Bohem – to je to nejdůležitější, co nám dalo vtělení Božího Syna. Již více není hradby, která kdysi oddělovala člověka od Boha – zbořil ji Kristus Svým vtělením, vykoupil hříchy lidstva Svojí smrtí a Zmrtvýchvstáním nám otevřel cestu k Boží milosti a nesmrtelnosti.

        Svátek Kristova Narození  je možné nazvat svátkem rodiny. Pospíchejme pozdravit naše blízké – rodiče, manžele, děti, příbuzné a známé. Vždy je důležité, a v době těchto svatých dní obzvlášť, abychom byli pozorní ke každému člověku ve své blízkosti – říkejme dobrá a laskavá slova, dejme dar anebo alespoň upřímný úsměv! Chraňme mír, který nám Kristus Svým Narozením daroval, ve svých srdcích i v našich rodinách.

        Církev zve každého z nás radovat se z Narození Spasitele dvanáct dnů. V době těchto dnů, které všichni nazýváme svátky, se vzájemně navštěvujeme, dělíce se o radost z Narození, každý se svými blízkými. Pro nás křesťany, by mělo být důležité nejen radostně a vesele oslavit Narození, ale i uchovat si jej ve svém srdci co možná nejdéle, co nejhlouběji procítit velikost a svatost vzpomínaných událostí – tak, aby se odrazili v našem srdci i v našem životě.

        Toto do veliké míry závisí od toho, jak prožijeme nastávající svaté dny. Samozřejmě, že nyní místo na žal a smutek, nastává čas veselých pozdravů, radostných koled, bohatých hostin a přátelských setkání. Ale je důležité, aby tento sváteční shon nezatlačil do pozadí to nejdůležitější – uvědomění si toho, že Kristus tím, že se narodil, projevil Svoji neohraničenou pokoru a lásku, že kvůli nám se stal jedním z nás – stal se bezmocným a opuštěným, aby utěšil bezmocné a opuštěné celého světa.

        Noc, kdy se Spasitel narodil, byla tichá. I naše radost z Jeho Narození nechť je tichá, skromná a uctivá. Protože opravdová radost z novonarozeného Krista je pokorná, nebije do očí, pohledem je nepostřehnutelná – ale v tajemných hlubinách lidského srdce jako něžný plamen svíce všech okolo osvětluje a zahřívá. Právě takovou radost si všichni navzájem přejme a dělme se o ni s našimi blízkými, abychom s její pomocí ve svém životě naplnili Kristův odkaz: „Ať vaše světlo svítí před lidmi tak, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali vašeho nebeského Otce“ (Mt 5,16)!


Tomu nechť je všechna sláva, čest a úcta na věky věkův!


+ Rastislav

arcibiskup prešovský

metropolita českých zemí a Slovenska


+ Michal 

arcibiskup pražský a českých zemí


+ Simeon

arcibiskup olomoucko-brněnský


+ Juraj

arcibiskup michalovsko-košický


+ Izaiáš

biskup šumperský

Další noviny
© 1999-2017 PRAŽSKÁ EPARCHIE
 oficiální stránky pražské eparchie
  Šárecká 1065/36 Praha 6 - Dejvice
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 315 015
realizace: doublev design studio